Tom 2 Nr 20 (2016): Zeszyty Naukowe nr 20(2) (2016)

Zeszyty Naukowe nr 20(2)

Oddajemy do rąk czytelników Zeszyt Naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej (20(2)/2016) pt. Województwo środkowopomorskie – szansa na lepszy rozwój. Zeszyt w całości poświęcony jest problematyce Pomorza Środkowego oraz inicjatywie utworzenia województwa
środkowopomorskiego. Część materiałów prezentowanych w bieżącym Zeszycie przygotowano na Konferencję Naukową pt. Województwo środkowopomorskie – szansa na lepszy rozwój, która odbyła się 20 stycznia 2016 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych pod patronatem JM Rektora Politechniki Koszalińskiej prof. dr. hab. Tadeusza Bohdala.

W Zeszycie zaprezentowano teksty nie tylko pracowników naukowo-dydaktycznych, ale także praktyków i działaczy. Autorzy związani są z ośrodkami naukowymi (Akademią Pomorską w Słupsku, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechniką Koszalińską), a także z samorządem terytorialnym.

Pod względem merytorycznym artykuły obejmują dość szeroki zakres zagadnień związanych z funkcjonowaniem Pomorza Środkowego i możliwościami powołania nowego województwa. Są to zagadnienia nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne. W tekstach poruszono m.in. problematykę nowego podziału środków pochodzących z Unii Europejskiej, regionalnego rynku pracy, sieci osadniczej i podziału administracyjnego, poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, dochodów podatkowych gmin, gospodarstw rolnych, a także walki o województwo środkowopomorskie.

W zakresie podmiotowym w Zeszycie można wyróżnić dwa rodzaje tekstów. Pierwszą grupę tworzą artykuły dotyczące rzeczywiście funkcjonującego w polskiej przestrzeni społeczno-ekonomicznej Pomorza Środkowego. Natomiast w drugiej grupie należy wymienić artykuły dotyczące projektowanego siedemnastego województwa – środkowopomorskiego. Z uwagi na zakres czasowy w artykułach odwołano się zarówno do informacji historycznych (XIX i XX wiek), jak i danych współczesnych. Większość tekstów odnosi się do czasokresu obejmującego ostatnich 10-15 lat.

Kolegium Redakcyjne ma gorącą nadzieję, że opracowania zawarte w niniejszym wydaniu Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych nie tylko wzbogacą dotychczasowy zasób wiedzy i informacji nt. Pomorza Środkowego, ale staną się przyczynkiem do szerszych dyskusji w zakresie zasadności tworzenia i funkcjonowania siedemnastego województwa w Polsce. Zainteresowanie, z którym spotkała się inicjatywa wydania specjalnego numeru Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych, pozwala na stwierdzenie, że poruszana problematyka jest szczególnie ważna nie tylko dla badaczy naukowych i praktyków życia gospodarczego, ale również dla setek tysięcy mieszkańców Pomorza Środkowego.

 

Opublikowane: 2016-12-30