Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Politechnika Koszalińska z siedzibą w Koszalinie, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, jako administrator danych osobowych, informują Pana/Panią, iż:

  • podanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu publikacji przez Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych,
  • podane dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z 04 maja 2016 r.),
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  • dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a następnie archiwizowane zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 grudnia Nr 56/2011.
  • dane osobowe, po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami,
  • obowiązki inspektora ochrony danych pełni Pan Mariusz Lenartowicz, adres e-mail: iod@tu.koszalin.pl, w celu realizacji uprawnień można wysłać stosowną wiadomość,
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.