Archiwum

 • Zeszyty naukowe nr 19 (2015)
  Nr 19 (2015)

  OD REDAKCJI
  Oddajemy do rąk Czytelników kolejny Zeszyt Naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych (nr 19; 2015). W niniejszym numerze autorzy podjęli interesujące i aktualne problemy z zakresu życia społecznogospodarczego. Zawarto w nim rozważania i analizy dotyczące: sektora turystycznego (J. Borzyszkowski; M. Karpuk; M. Marczak; M. Mazurek i K. Bobik); sektora rolnego (P. Kołodziejska i L. Ossowska); problemów bezrobocia (D. Graj); rynku nieruchomości (M. Klonowska-Matynia i P. Kanka); konkurencyjności spółek (M. Klonowska-Matynia i I. Stasiukiewicz); kapitału ludzkiego (E.Z. Zdrojewski i R. Zdrojewski); znaczenia pracowników (B. Kromer i M. Jackiewicz), a także polityki strukturalnej (N. Popadynets, V. Krupin i S. Shults). Artykuły zawarte w Zeszytach Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych charakteryzują się różnorodnością tematyczną, dotyczą poszczególnych miast, regionów, a także krajów. Tym samym, Czytelnik ma możliwość zapoznania się z różnymi problemami współczesnego świata na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, a nawet globalnym.
  Mamy nadzieję, że artykuły zawarte w niniejszym numerze Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych zainteresują szerokie grono Czytelników. Pragniemy dodać, iż w dalszym ciągu będziemy dbać o dobór właściwej tematyki publikacji, a także o ich odpowiednią jakość merytoryczną i metodyczną. Jednocześnie pragniemy zaprosić do podjęcia współpracy.
  Kolegium Redakcyjne

 • Zeszyty naukowe nr 20(1)

  Zeszyty Naukowe nr 20(1) (2016)
  Tom 1 Nr 20 (2016)

  Od Redakcji

  Oddajemy do rąk czytelników kolejny, już 20 numer Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej (20/2016). Jest to zbiór publikacji naukowych z wielu obszarów nauk ekonomicznych, a autorzy publikacji to zarówno doświadczeni naukowcy pochodzący z różnych środowisk naukowych w kraju i za granicą, jak i młodzi ludzie, dopiero co wchodzący w świat nauki. Cieszy właśnie aktywność naukowej młodzieży, która pod kierunkiem swoich mistrzów przygotowuje bardzo interesujące opracowania.

  Prezentowane w zeszycie badania poruszają kwestie od gospodarki regionalnej i lokalnej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oceny zamożności, redystrybucji dochodów, znaczenia przedsiębiorczości w ograniczaniu bezrobocia, poprzez bardzo szczegółowe problemy rynku kapitałowego, systemów podatkowych, rynku nieruchomości, logistyki, leasingu, benchmarkingu, innowacyjności, aż do międzynarodowych badań dotyczących turystyki czy wymiany handlowej w zakresie chemikaliów. Znajdziemy tutaj zarówno badania empiryczne, jak i rozważania teoretyczne. Tak szeroki wachlarz problemów pokazuje znaczenie ekonomii we współczesnym świecie, jak wielu dziedzin życia codziennego dotyczy.

  Ta różnorodność tematyki daje czytelnikowi możliwość oceny pracy innych naukowców, może być także inspiracją do własnych przemyśleń oraz nowych, twórczych opracowań. Mamy nadzieję, że publikowane artykuły owocnie przyczynią się do rozwoju myśli ekonomicznej. Badania ekonomiczne mają kluczowe znacznie w zakresie lepszego wykorzystania zasobów posiadanych przez społeczeństwa, a dzięki temu i do jego rozwoju. Zachęcamy zatem do podejmowania wysiłku w zakresie przygotowywania opracowań naukowych i współpracy z naszym czasopismem.

  Kolegium Redakcyjne

 • Zeszyty naukowe nr 20(2)

  Zeszyty Naukowe nr 20(2) (2016)
  Tom 2 Nr 20 (2016)

  Od Redakcji

  Oddajemy do rąk czytelników Zeszyt Naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej (20(2)/2016) pt. Województwo środkowopomorskie – szansa na lepszy rozwój. Zeszyt w całości poświęcony jest problematyce Pomorza Środkowego oraz inicjatywie utworzenia województwa
  środkowopomorskiego. Część materiałów prezentowanych w bieżącym Zeszycie przygotowano na Konferencję Naukową pt. Województwo środkowopomorskie – szansa na lepszy rozwój, która odbyła się 20 stycznia 2016 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych pod patronatem JM Rektora Politechniki Koszalińskiej prof. dr. hab. Tadeusza Bohdala.

  W Zeszycie zaprezentowano teksty nie tylko pracowników naukowo-dydaktycznych, ale także praktyków i działaczy. Autorzy związani są z ośrodkami naukowymi (Akademią Pomorską w Słupsku, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechniką Koszalińską), a także z samorządem terytorialnym.

  Pod względem merytorycznym artykuły obejmują dość szeroki zakres zagadnień związanych z funkcjonowaniem Pomorza Środkowego i możliwościami powołania nowego województwa. Są to zagadnienia nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne. W tekstach poruszono m.in. problematykę nowego podziału środków pochodzących z Unii Europejskiej, regionalnego rynku pracy, sieci osadniczej i podziału administracyjnego, poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, dochodów podatkowych gmin, gospodarstw rolnych, a także walki o województwo środkowopomorskie.

  W zakresie podmiotowym w Zeszycie można wyróżnić dwa rodzaje tekstów. Pierwszą grupę tworzą artykuły dotyczące rzeczywiście funkcjonującego w polskiej przestrzeni społeczno-ekonomicznej Pomorza Środkowego. Natomiast w drugiej grupie należy wymienić artykuły dotyczące projektowanego siedemnastego województwa – środkowopomorskiego. Z uwagi na zakres czasowy w artykułach odwołano się zarówno do informacji historycznych (XIX i XX wiek), jak i danych współczesnych. Większość tekstów odnosi się do czasokresu obejmującego ostatnich 10-15 lat.

  Kolegium Redakcyjne ma gorącą nadzieję, że opracowania zawarte w niniejszym wydaniu Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych nie tylko wzbogacą dotychczasowy zasób wiedzy i informacji nt. Pomorza Środkowego, ale staną się przyczynkiem do szerszych dyskusji w zakresie zasadności tworzenia i funkcjonowania siedemnastego województwa w Polsce. Zainteresowanie, z którym spotkała się inicjatywa wydania specjalnego numeru Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych, pozwala na stwierdzenie, że poruszana problematyka jest szczególnie ważna nie tylko dla badaczy naukowych i praktyków życia gospodarczego, ale również dla setek tysięcy mieszkańców Pomorza Środkowego.

   Luiza Ossowska

  Jacek Borzyszkowski

 • Zeszyty Naukowe nr 21/2017

  Zeszyty Naukowe nr 21 (2017)
  Tom 1 Nr 21 (2017)

  Bieżący numer Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej jest zestawieniem artykułów z zakresu szeroko rozumianych nauk ekonomicznych. Należy podkreślić, że Autorzy publikacji pochodzą z różnych środowisk – nie tylko naukowych – zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

  W prezentowanych w Zeszycie artykułach poruszono zróżnicowaną problematykę obejmującą m.in. marketing, finanse, przedsiębiorczość, konkurencyjność, inwestycje, demografię a także system oświaty czy zagadnienia prawne. Tradycyjnie już w Zeszycie znalazły się publikacje dotyczące funkcjonowania Pomorza Środkowego i głównych ośrodków miejskich tego regionu – Koszalina i Słupska. Warto dodać, że różnorodność artykułów dotyczy nie tylko ujęcia merytorycznego, ale i metodologicznego. Rozważania mają zarówno charakter empiryczny, jak i teoretyczny. Publikacje obejmują studia przypadków, a także analizy porównawcze i przestrzenne na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

  Dbając o dobór tematyki publikacji, a także ich poziom merytoryczny mamy nadzieję, że różnorodność artykułów nie tylko wzbogaci wiedzę, ale także zainteresuje szerokie grono Czytelników i stanie się przyczynkiem do dalszej dyskusji. Pragniemy również zaprosić – zarówno naukowców, jak i praktyków – do podjęcia współpracy w ramach Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

 • Zeszyty Naukowe nr 22/2018

  Zeszyty Naukowe nr 22 (2018)
  Tom 1 Nr 22 (2018)

  Oddajemy do rąk czytelników kolejny, dwudziesty drugi numer Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej (22/2018). Tradycyjnie już nasze zeszyty stanowią zbiór publikacji naukowych z wielu obszarów nauk ekonomicznych. Pokazuje to jak różnorodny jest świat ekonomii, jak wiele interesujących problemów, zarówno tych dotykających społeczności lokalnych, jak i o globalnym znaczeniu, może być przedmiotem badań, analiz i dyskusji. Cieszy nas szczególnie duża aktywność studentów i absolwentów, którzy poprzez publikacje swoich prac w naszych zeszytach wchodzą w świat nauki.

  W tym numerze poruszane są między innymi kwestie związane z opodatkowaniem dochodów, funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, zarządzaniem przedsiębiorstwem, polityką motywacyjną, polityką informacyjną szpitali, zachowaniem konsumentów na rynku farmaceutycznym, funkcjonowaniem klastrów, wzrostu i rozwoju gospodarczego w ujęciu regionalnym, gospodarką leśną, kontrolą zarządczą w jednostkach samorządu terytorialnego, funkcjonowaniem uczelni wyższych we wschodniej Europie, zanieczyszczeniem środowiska w Chinach, produktywnością pracy, transferami cenowymi na rynkach światowych, szansami i barierami rozwojowymi przedsiębiorstw na Litwie, preferencjami edukacyjnymi studentów czy szokami podażowymi.

  Sądzimy, że tak duża różnorodność tematyki może być inspiracją do poszukiwań własnych, nowych problemów naukowych, a także zachęcać do podjęcia współpracy z autorami zamieszczonych publikacji. Mamy nadzieję, że publikowane artykuły owocnie przyczynią się do rozwoju myśli ekonomicznej. Jednocześnie zachęcamy do współpracy z naszym czasopismem.

 • Zeszyty Naukowe nr 23/2019

  Zeszyty Naukowe nr 23 (2019)
  Tom 1 Nr 23 (2019)

  Oddajemy do rąk czytelników kolejny, już 23 numer Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej (23/2019). W tym numerze zamieściliśmy 11 artykułów naukowych reprezentujących różne spojrzenia na problemy ekonomiczne. Można tutaj znaleźć zarówno rozważania o charakterze teoretycznym, jak i prace prezentujące wyniki badań empirycznych. Cześć prezentowanych opracowań to wspólne dzieło studentów kończących edukację na poziomie magisterskim oraz ich promotorów. Cieszy nas ta aktywność młodych naukowców. Reprezentują oni nowe spojrzenie na otaczający świat. Jest to bardzo cenne i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Prezentowane w zeszycie badania poruszają kwestie gospodarki lokalnej, przede wszystkim północnych regionów Polski, takiej jak zróżnicowanie przestrzenne rozwoju, uwarunkowania demograficzne rozwoju regionalnego, zróżnicowanie kondycji finansowej gmin, determinanty popytu na produkt turystyczny, ocena infrastruktury gmin, funkcjonowanie parków naukowo-technologicznych czy możliwości rozwoju miast średnich. Ponadto możemy także przeczytać o rozwoju Polski na tle  innych krajów europejskich, o bezpieczeństwie i obronności Polski w kontekście polityki międzynarodowej. Interesujące są również prace o wymiarze ogólnym związanym z oceną doboru pracowników a efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstwa czy o zasadności przeprowadzania badań sondażowych. Ta różnorodność tematyki daje czytelnikowi możliwość oceny pracy innych naukowców, może być także inspiracją do własnych przemyśleń oraz nowych, twórczych opracowań. Mamy nadzieję, że publikowane artykuły przyczynią się do rozwoju myśli ekonomicznej. Badania ekonomiczne mają kluczowe znacznie w zakresie lepszego wykorzystania zasobów posiadanych przez społeczeństwa, a dzięki temu i do jego rozwoju. Zachęcamy zatem to podejmowania wysiłku w zakresie przygotowywania opracowań naukowych i współpracy z naszym czasopismem.