Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Autorzy są proszeni o zgłoszenie materiałów do tego czasopisma. Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez redaktora w celu ustalenia czy spełniają cele i zakres tego czasopisma. Te uznane za spełniające zostaną przesłane do recenzji, których wyniki mają pomóc redakcji w podjęciu decyzji o akceptacji albo odrzuceniu do publikacji.

Jeszcze przed wysłaniem zgłoszenia autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie pozwolenia na publikację wszelkich materiałów dołączonych do zgłoszenia, takich jak zdjęcia, dokumenty i zbiory danych. Wszyscy autorzy wskazani w zgłoszeniu muszą wyrazić zgodę na identyfikację jako autorzy. W stosownych przypadkach badania powinny zostać zatwierdzone przez odpowiednią komisję etyczną zgodnie z wymogami prawnymi kraju badania.

Redaktor może odrzucić zgłoszenie, jeśli nie spełnia ono minimalnych standardów jakości. Przed zgłoszeniem należy upewnić się, że projekt badania i argumenty badawcze są odpowiednio ustrukturyzowane i sformułowane. Tytuł powinien być zwięzły, a abstrakt powinien być niezależny od tekstu. Zwiększy to prawdopodobieństwo, że recenzenci zgodzą się zrecenzować artykuł. Gdy uznasz, że Twoje zgłoszenie spełnia ten standard, postępuj zgodnie z poniższą listą kontrolną, aby przygotować zgłoszenie.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Wszystkie zgłoszenia muszą spełniać następujące wymagania:

  • Zgodność ze wskazówkami dla autorów.
  • Brak wcześniejszej publikacji i brak równoległych zgłoszeń w innych czasopismach.
  • Dokładność i kompletność wszystkich odniesień.
  • Ponumerowanie i oznaczenie wszystkich użytych tabel i rycin.
  • Posiadanie pozwoleń na publikację wszystkich użytych zdjęć, zestawów danych i innych materiałów.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w witrynie tego czasopisma będą używane wyłącznie dla celów określonych przez to czasopismo i nie będą udostępniane nikomu ani do innych celów.