Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona wydawcy innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń oraz materiałów zjazdowych).
 • Wyrażam zgodę na dokonanie recenzji mojego artykułu oraz na poddanie treści artykułu ocenie technicznej i publikacji w Zeszytach Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.
 • Oświadczam, że wyżej wymieniona praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem autorskim.

Wytyczne dla autorów

 1. Prace w Zeszytach Naukowych WNE wydawane są w formacie B-5. Prosimy o ustawienie w edytorze tekstu następujących wymiarów:
  • wysokość strony – 23,5 cm;
  • szerokość strony – 16,5 cm;
  • szerokość kolumny tekstu – 12,5 cm;
  • wysokość kolumny tekstu – 19,5 cm;
  • marginesy – górny 2,5cm; dolny 2,4 cm; lewy 2 cm; prawy 2 cm;
  • nagłówek – 1,3 cm;
  • stopka – 0 cm.
  Należy ustawić marginesy lustrzane.
 2. Liczba stron powinna wynosić 10, łącznie z rysunkami, tabelami, literaturą i streszczeniem.
 3. Treść referatu należy napisać w edytorze WORD, czcionką Times New Roman 11, zachowując dla wszystkich akapitów odstęp dokładnie 13 punktów między wierszami (interlinia).
 4. Układ referatu powinien być opracowany zgodnie ze schematem na poprzedniej stronie.
 5. Stosowane skróty powinny być zgodne z obowiązującymi zasadami.
 6. Wszystkie rysunki, wykresy i tabele należy umieszczać bezpośrednio w tekście lub wypełniać całe strony (nie powinny przekraczać marginesów, w układzie pionowym). Rysunki należy zgrupować.
 7. Wykaz literatury, jedynie cytowanej w pracy, powinien być zestawiony na końcu referatu w porządku alfabetycznym.
 8. Dla całego tekstu pracy należy stosować przypisy dolne o numeracji ciągłej.
 9. Do referatu napisanego w języku polskim należy dołączyć krótkie streszczenie w języku angielskim, referaty w innych językach, powinny zawierać streszczenia w języku polskim.

Szczegółowe wytyczne
Szablon strony
Formularz recenzji

 

Terminy procedowania Zeszytów Naukowych

Termin składania artykułów upływa 30 września. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji artykuł podlega dalszemu procesowi redakcyjnemu, ostatecznie kierowany jest do druku. W grudniu danego roku kalendarzowego Redakcja Zeszytów Naukowych informuje Autorów o nowym opublikowanym numerze.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wpisane na tej stronie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszym czasopiśmie i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani na żadnej innej stronie.