Ocena znaczenia udziału w PIT i CIT dla dochodów budżetu na przykładzie gminy Główczyce

Autor

  • Joanna Gągała Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Danuta Zawadzka Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, budżet gminy, dochody własne

Abstrakt

Głównym celem artykułu była identyfikacja możliwości finansowania gminy wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz empiryczna weryfikacja znaczenia tego źródła zasilania finansowego gminy Główczyce w latach 2007-2013.

Gmina realizuje szereg zadań wpływających na poprawę panujących na jej terytorium warunków życia, wykorzystując w tym celu środki finansowe zgromadzone w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Ogólny zakres zadań oraz źródła ich finansowania scharakteryzowano we wprowadzeniu.

Następnie przedstawiono zastosowane metody badań oraz źródła danych. Metodami statystycznymi, które wykorzystano w opracowaniu były: współczynnik korelacji liniowej Pearsona oraz współczynnik determinacji. Umożliwiły one określenie zależności pomiędzy poszczególnymi elementami dochodów gminy, a poziomem dochodów ogółem oraz ukazanie stopnia oddziaływania poszczególnych źródeł finansowania zadań gminy na poziom dochodów ogółem.

W dalszej części opracowania przedstawiono wyniki badań, uwzględniające poszczególne źródła, składające się na dochody ogółem gminy. Do analizy danych wykorzystano wskaźniki struktury i dynamiki oraz przedstawione wcześniej metody statystyczne. Pozwoliło to na dokonanie identyfikacji poszczególnych źródeł finansowania zadań gminy, ze szczególnym uwzględnieniem udziału gminy w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Po dokonaniu analizy poszczególnych źródeł finansowania zadań gminy, ze szczególnym uwzględnieniem udziału we wpływach podatkowych przedstawiono najistotniejsze wyniki badań, które pozwoliły na wyciągnięcie najważniejszych wniosków przedstawionych w zakończeniu opracowania.

Pobrania

Opublikowane

2017-02-07

Jak cytować

Gągała, J., & Zawadzka, D. (2017). Ocena znaczenia udziału w PIT i CIT dla dochodów budżetu na przykładzie gminy Główczyce. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 97–109. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/55