KOBIETY W PERSPEKTYWNIE PAKISTAŃSKIEGO RYNKU PRACY

Autor

  • Noman Riaz Guizhou University, Guiyang, Guizhou, China
  • Kamila Magdalena Radlińska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

aktywność zawodowa, rynek pracy, płeć, Pakistan, aktywność zawodowa, rynek pracy, płeć, Pakistan

Abstrakt

Celem głównym artykułu jest ocena sytuacji kobiet na rynkach pracy w krajach islamskich, w szczególności ich aktywności zawodowej. Analizy oparto o przykład rynku pracy Islamskiej Republice Pakistanu 1973-2020. Zasadnicze pytanie, na które starano się odpowiedzieć zostało sformułowane w postaci: czy rynek pracy w Pakistanie jest zróżnicowany pod względem płci i jeśli tak, to jaka jest tendencja zmian aktywności zawodowej kobiet. Przedmiotem analiz są podstawowe charakterystyki opisujące w sposób tradycyjny aktywność zawodową kobiet, tj. wskaźnik aktywności zawodowej, liczba i struktura zatrudnienia oraz stopa bezrobocia. Podstawowym źródłem danych są baza danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (The International Labour Organization) oraz baza danych Banku Światowego (The World Bank). Sytuacja kobiet na rynku pracy Islamskiej Republiki Pakistanu jest trudna. Pakistan jest piątym w kolejności na świecie państwem pod względem ludności oraz szósty pod względem zasobu siły roboczej, ze współczynnikiem aktywności zawodowej  2019 roku – 52,51%. Pakistańskie kobiety stanowią około połowę społeczeństwa, jednak uczestniczą one tylko w niewielkim zakresie w rynku pracy. Aktywność zawodowa Pakistanek w ostatnich pięciu latach nie przekroczyła 23% i jest to jeden z gorszych wyników na świecie. Pozytywne zmiany następują, jednak jest to proces bardzo powolny. Wykluczenie kobiet z rynku pracy pociąga za sobą koszty dla gospodarki oraz negatywnie wpływa na jej rozwój społeczno-gospodarczy. Rząd Pakistanu postawił przed rynkiem pracy ambitne cele, w którym kluczową rolę odgrywa wzrost aktywności zawodowej kobiet.

 

 

Pobrania

Opublikowane

2022-02-10

Jak cytować

Riaz, N., & Radlińska, K. M. (2022). KOBIETY W PERSPEKTYWNIE PAKISTAŃSKIEGO RYNKU PRACY. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 137–150. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/301