PANDEMIA COVID-19 IMPLIKACJE DLA POLSKIEGO RYNKU PRACY

Autor

  • Kamila Magdalena Radlińska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

Słowa kluczowe: rynek pracy, szok egzogeniczny, pracujący, COVID-19, Polska

Abstrakt

COVID-19 jest szokiem egzogenicznym wpływającym na funkcjonowanie gospodarek światowych i ich rynków pracy. Kraje europejskie w przeszłości wielokrotnie były poddawane szokom zewnętrznym, jednak zazwyczaj miały one charakter ekonomiczny. W marcu 2020 roku gospodarki zostały dotknięte gwałtownym wstrząsem zewnętrznym, jednak z uwagi na inne niż dotychczas przyczyny występowania szoku reakcja gospodarek jest odmienna. Natychmiast po ogłoszeniu przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, rządy większości krajów na świecie wydały decyzje administracyjne, których celem było zatryzmanie gospodarek. Decyzje te spowodowały zaburzenia w funkcjonowaniu rynków pracy. Gwałtowne decyzje spowodowały wzrost bezrobocia i bierności zawodowej oraz ingerowały w relacje pracownik-pracodawca. Rządy chcąc łagodzić negatywne skutki szoku COVID-19 wprowadziły rozwiązania oszczędnościowe dla przedsiębiorstw. W Polsce mechanizm reakcji na szok zewnętrzny marca 2020 roku przebiegał podobnie jak w pozostałych gospodarkach Unii Europejskiej. Jednak wydaje się, że polski rynek pracy cechuje się większą odpornością, przez co skutki kryzysu wywołanego pandemią nie są tak dotkliwie odczuwalne. Celem głównym artykułu jest ocena sytuacji na polskim rynku pracy podczas pandemii COVID-19. Zasadnicze pytanie badawcze sformułowano w postaci, czy pandemia COVID-19 zmieniła sytuację na rynku pracy w Polsce w I i II kw. 2020 roku i jeśli tak, to które ze wskaźników rynku pracy zareagowały najsilniej. Badanie empiryczne obejmuje analizę porównanwczą podstawowych wskaźników opisujących funkcjonowanie polskiego rynku ptracy podczas pandemii COVID-19. Do określenia zmian sytuacji na rynku pracy w Polsce wykorzystano wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) o liczbie aktywnych i biernych zawodowo oraz ich szczegółowe charakterystyki. Źródłem informacji o liczbie aktywnych i biernych zawodowo były bazy GUS i uzupełniająco Eurostat. Okres badania empirycznego obejmował zasadniczo I i II kw. 2020 r.  

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

PANDEMIA COVID-19 IMPLIKACJE DLA POLSKIEGO RYNKU PRACY. (2021). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 113-126. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/161