FUNT BRYTYJSKI, DOLAR AMERYKAŃSKI, EURO. WPŁYW KURSU WALUTOWEGO NA WYNIK DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Autor

  • Katarzyna Lonc Absolwentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Kamila Magdalena Radlińska Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

kurs walutowy, handel zagranicznych, przedsiębiorstwo

Abstrakt

Kurs walutowy jest czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie międzynarodowym. Przedsiębiorstwa, gdy zaczynają importować dobra i usługi, albo gdy sprzedają swoje towary poza obszar macierzystego kraju stają się bezpośrednimi podmiotami handlu zagranicznego. Podjęta w artykule problematyka skoncentrowana została na określeniu znaczenia kursu walutowego w procesie szacowania wyniku na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Celem głównym artykułu jest ocena znaczenia kursu walutowego w prowadzeniu działalności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Zasadnicze pytanie badawcze sformułowano w postaci, czy kurs walutowy ma znaczenie dla działalności przedsiębiorstw i jeśli tak, to jak wybór waluty wpływa na poziom opłacalności wymiany międzynarodowej. Badanie empiryczne obejmuje studium przypadku działalności operacyjnej polskiego mikroprzedsiębiorstwa działającego na rynku międzynarodowym. Do określenia poziomu opłacalności wymiany międzynarodowej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wykorzystano informacje o transakcjach zawartych na różnych rynkach międzynarodowych oraz kursie walutowym. Źródłem informacji o transakcjach były dokumenty handlowo-księgowe, natomiast wahania kursów walutowych określono na podstawie bazy stoq.pl. Okres badania empirycznego obejmował lata 2015-2019.

 

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Lonc, K., & Radlińska, K. M. (2021). FUNT BRYTYJSKI, DOLAR AMERYKAŃSKI, EURO. WPŁYW KURSU WALUTOWEGO NA WYNIK DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 51–64. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/157