DETERMINANTY POPYTU NA PRODUKT TURYSTYCZNY. PRZYKŁAD LOKALNEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO

Autor

  • Radosław Sobko Absolwent kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
  • Maria Klonowska-Matynia Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

determinanty, popyt, produkt turystyczny, zależności, związki

Abstrakt

 Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, jego zasadniczym celem było ustalenie najważniejszych determinant kształtujących popyt turystyczny. Do badania przyjęto determinanty o charakterze stałym uniwersalnym, występujące zarówno na rynkach lokalnych, jak i regionalnych, krajowych i na rynku globalnym. Problem badawczy sformułowano w postaci pytania o to jakie są główne determinanty popytu turystycznego? Weryfikacji poddano hipotezę zakładającą występowanie związku pomiędzy produktem turystycznym a determinantami jego popytu. Założono także, iż największy wpływ na wybór produktu mają miesięczne dochody, wiek oraz charakter wyjazdu. Do weryfikacji hipotez zastosowano test niezależności chi-kwadrat oraz test zbieżności Czuprowa. Na podstawie wyników testów statystycznych stworzono układ hierarchiczny determinant, określający ich znaczenie dla wyboru produktu turystycznego. W artykule wykorzystano dostępną literaturę, a głównym źródłem danych wykorzystanych do analiz empirycznych były dane pierwotne zebrane w drodze sondażu diagnistycznego przeprowadzonego na lokalnym rynku turystycznym.

Downloads

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Sobko, R., & Klonowska-Matynia, M. (2019). DETERMINANTY POPYTU NA PRODUKT TURYSTYCZNY. PRZYKŁAD LOKALNEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), 89-108. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/139