Sektorowe zróżnicowanie zmian produktywności pracy w Polsce

Autor

  • Kamila Magdalena Radlińska Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska
  • Tomasz Kowalski Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

produktywność pracy, zatrudnienie, wynagrodzenie, sektor gospodarki, Polska

Abstrakt

Produktywność pracy jest podejmowana szeroko w literaturze naukowej. Wiele badań dotyczących produktywności pracy wskazuje, że produktywność pracy jest wyższa w sektorze przemysłowym, niż w pozostałych sektorach. Także związek produktywności pracy i poziomu wynagrodzeń w literaturze naukowej stanowił częstą problematykę badawczą. Na gruncie badań w Polsce Growiec (2012) analizując zmiany udziału wynagrodzenia czynnika pracy w produkcie w latach 1995-2008 dokonał spostrzeżenia, że wzrost produktywności pracy był szybszy niż wzrost płac. Podobne wyniki w odniesieniu do wybranych sekcji polskiej gospodarki uzyskał Rembisz (2016). Celem artykułu jest analiza i ocena sektorowego zróżnicowania zmian produktywności pracy w Polsce. W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie relacji zmian produktywności pracy, zatrudnienia i miesięcznego wynagrodzenia w ujęciu sektorowym. Problem badawczy został sformułowany w postaci pytania, czy w polskiej gospodarce obserwuje się sektorowe zróżnicowanie zmian produktywności pracy i jeśli tak to czy wraz ze zmianami produktywności pracy następują zmiany zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorach? W analizie wykorzystano dane BDL GUS dla polskiej gospodarki zagregowane sektorowo za okres 2005-2015. Wniosek z przeprowadzonej analizy danych empirycznych, można sformułować następująco: zmiany produktywności pracy w Polsce są zróżnicowane sektorowo, przy czym znacznym względnym przyrostom produktywności pracy towarzyszą niewielkie względne przyrosty zatrudnienia oraz relatywnie większe względne przyrosty miesięcznego wynagrodzenia.

Biogram autora

Tomasz Kowalski - Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Koszalin University of Technology

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Radlińska, K. M., & Kowalski, T. (2018). Sektorowe zróżnicowanie zmian produktywności pracy w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 313–324. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/123