Aktywna polityka Chin w zakresie ochrony środowiska wzorcem stymulowania wzrostu gospodarczego

Autor

  • Paulina Faustyna Kucharska Uniwersytet Łódzki

Słowa kluczowe:

strategie proekologiczne, zrównoważony rozwój, rozwój społeczno-gospodarczy, konkurencyjność międzynarodowa, interwencjonizm

Abstrakt

Nadrzędnym celem podjętych w artykule rozważań było zbadanie problemu zanieczyszczenia środowiska w Chinach i wskazanie na konkretne rozwiązania proekologiczne, wprowadzane w ostatnich latach przez rząd chiński. Podkreślony został proces przemiany systemowej z gospodarki energo- i kapitałochłonnej do gospodarki opartej na wiedzy. Badaniom przyświecały także cele szczegółowe, takie jak podkreślenie roli innowacji w zachowaniu konkurencyjności na rynkach międzynarodowych oraz przybliżenie obrazu następstw ekologicznych dynamicznego rozwoju Państwa Środka po 1978 roku. W toku rozważań zweryfikowano stwierdzenie o kluczowej roli rządu chińskiego w budowaniu strategii rozwoju ekologicznego i podejmowaniu inicjatyw, mających na celu implementację wyżej wymienionych. Przegląd literatury przedmiotu pozwolił ustosunkować się do tezy, że Partia Komunistyczna Chin, spełniająca zadanie regulatora procesów gospodarczych, wyznacza priorytetowe kierunki inwestycji środowiskowych, na kształt których jedynie w niewielkim stopniu oddziałują instytucje prywatne, organizacje pozarządowe i inne podmioty życia społeczno-gospodarczego.   Zakres czasowy przeprowadzonych badań obejmuje lata 1978-2017, a więc okres od początków transformacji ustrojowej do gospodarki o ustroju kapitalistycznego socjalizmu. Wyniki analiz dowodzą, iż na przestrzeni lat rząd Chińskiej Republiki Ludowej wprowadził szereg korzystnych dla środowiska rozwiązań i w znacznym stopniu   zmienił kierunek polityk rozwojowych, zwiększając znaczenie ochrony przyrody w budowaniu trwałego wzrostu gospodarczego. Badania zrealizowano przede wszystkim w oparciu o dane statystyczne, publikowane przez międzynarodowe organizacje. Jedną z wykorzystanych metod badawczych była także krytyczna analiza literatury przedmiotu, w tym raportów i artykułów naukowych. W celu zbadania zmian w zakresie stanu zanieczyszczenia środowiska, została również przeprowadzona analiza dynamiczna wybranych wskaźników.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Kucharska, P. F. (2018). Aktywna polityka Chin w zakresie ochrony środowiska wzorcem stymulowania wzrostu gospodarczego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 139–155. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/112