OCENA ZRÓŻNICOWANIA DOCHODÓW I OSZCZĘDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE - UJĘCIE PORÓWNAWCZE WEDŁUG REGIONÓW

Autor

  • Agnieszka Strzelecka Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

gospodarstwo domowe, oszczędności gospodarstw domowych, stopy oszczędzania gospodarstw domowych, dochód rozporządzalny, struktura dochodów

Abstrakt

Podstawowym celem badań była analiza i ocena zróżnicowania dochodów oraz oszczędności gromadzonych przez gospodarstwa domowe z poszczególnych regionów w Polsce. Analizie poddano poziom i strukturę dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych. Dokonano także porównania oszczędności i stóp oszczędzania gospodarstw domowych z poszczególnych regionów. W pracy wykorzystano dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Aby osiągnąć założony cel, przeprowadzono badania literaturowe, posłużono się metodą prezentacji oraz oceny zgromadzonych danych, z zastosowaniem podstawowych narzędzi statystycznych. Zakres czasowy analiz obejmował lata 2008-2016. W rezultacie przeprowadzonych badań sformułowano między innymi następujące wnioski: a) najwyższym przeciętnym poziomem dochodów i oszczędności charakteryzowały się gospodarstwa domowe z regionu centralnego, najniższym – podmioty z regionu wschodniego; b) najwyższe przeciętne tempo wzrostu dochodów odnotowano dla gospodarstw domowych z regionu południowego, najniższe – dla podmiotów z regionu centralnego; c) gospodarstwa domowe zlokalizowane w regionie centralnym jako jedyne w całym okresie objętym analizą, osiągały dochody wyższe od przeciętnych dochodów gospodarstw domowych w Polsce; d) niezależnie od lokalizacji gospodarstwa domowego, najważniejsze źródło utrzymania stanowiły wynagrodzenia za pracę najemną. Istotnym składnikiem dochodów były także świadczenia społeczne; e) najwyższą skłonnością do oszczędzania, mierzoną stopą oszczędzania z dochodów rozporządzalnych, charakteryzowały się gospodarstwa domowe z regionu północno-zachodniego, najniższą – jednostki z regionu południowo-zachodniego. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie zarówno dochodów, jak też oszczędności w gospodarstwach domowych z poszczególnych regionów w Polsce.

Pobrania

Opublikowane

2018-01-10

Jak cytować

Strzelecka, A. (2018). OCENA ZRÓŻNICOWANIA DOCHODÓW I OSZCZĘDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE - UJĘCIE PORÓWNAWCZE WEDŁUG REGIONÓW. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 279–303. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/100