WPŁYW CYKLU KONIUNKTURALNEGO NA UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 1990-2015

Autor

  • Jagoda Anna Szmal-Kaptur Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Słowa kluczowe:

upadłość przedsiębiorstw, bankructwa, postępowanie upadłościowe, cykl koniunkturalny

Abstrakt

Celem artykułu jest próba identyfikacji upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2015 w kontekście cyklu koniunkturalnego. Immanentna cecha gospodarki rynkowej, jaką jest występowanie wahań koniunkturalnych wpływa na działalność przedsiębiorstw. Przegląd dotychczasowych badań na temat związku pomiędzy upadłością przedsiębiorstw a cyklem koniunkturalnym wykazał ujemną korelację pomiędzy badanymi zjawiskami. W artykule podjęto próbę potwierdzenia wyników badań znajdujących się w literaturze w oparciu o lata 1990-2015, a więc dwudziestosześcioletni okres rejestracji zjawiska upadłości w Polsce. Analizę przeprowadzono w oparciu o prosty model regresji liniowej badający zależność pomiędzy liczbą upadłości a dynamiką PKB oraz dynamiką upadłości a dynamiką PKB. Otrzymane wyniki są zbieżne z wynikami dostępnymi w literaturze i wykazują ujemną korelację pomiędzy badanymi zjawiskami. O ich sile i kierunku decyduje tempo wzrostu gospodarczego, które w artykule mierzone jest stopą wzrostu PKB. Badania wykazały dużą zmienność zależności pomiędzy zjawiskami w poszczególnych badanych okresach. W przypadku zależności liczby upadłości od dynamiki PKB najsilniejszy związek występuje w latach 2005-2015 (r= -0,71). Badając natomiast zależność dynamiki upadłości od tempa wzrostu PKB najsilniejszy związek występował w latach 2000-2015 (r= -0,55).

Pobrania

Opublikowane

2018-01-11

Jak cytować

Szmal-Kaptur, J. A. (2018). WPŁYW CYKLU KONIUNKTURALNEGO NA UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 1990-2015. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), 305–320. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/80