Miasto – wieś: dychotomia czy continuum? Rozważania osadzone w trzech kontekstach: socjologicznym, ekonomicznym i geograficznym

Autor

  • Monika Stanny Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
  • Zofia Śliwowska Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
  • Radosław Hoffmann Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk

Słowa kluczowe:

relacje miasto – wieś, dychotomia, continuum, centrum – peryferia

Abstrakt

Miasto i wieś to dwa podsystemy, które są względem siebie komplementarne i jednocześnie przeciwstawne, gdyż w makrosystemie społeczno-ekonomicznym wytwarzają oba typy powiązań. Z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego miasto i wieś tworzą pewną całość, jednak ta niejednoznaczność relacji pomiędzy nimi powoduje, że wciąż poszukujemy odpowiedzi na pytanie gdzie kończy się miasto, a zaczyna wieś? Rozważania nad interpretacją tak ujętego problemu badawczego, osadzone zostały w trzech wymiarach: przestrzennym, socjologicznym i ekonomicznym.

Rozpatrywany w artykule dylemat metodologiczny dotyczący określenia relacji między miastem a wsią, jest ostatecznie nierozstrzygalny. Przeciwstawianie miastu wsi ma wymiar historyczny, istnieje bowiem od zawsze, odkąd istnieje miasto. Jego ujęcie najpierw dychotomiczne, potem w relacji wiejsko-miejskiego continuum, ulegało ewolucji wraz z rolą rolnictwa, jakie ono odgrywało w gospodarce. W obecnej fazie nastąpiło jego uogólnienie w postać przeciwieństwa centrum – peryferia.

Pobrania

Opublikowane

2017-02-07

Jak cytować

Stanny, M., Śliwowska, Z., & Hoffmann, R. (2017). Miasto – wieś: dychotomia czy continuum? Rozważania osadzone w trzech kontekstach: socjologicznym, ekonomicznym i geograficznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 265–279. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/63