ZJAWISKO UNDEREMPLOYMENT NA RYNKU PRACY W POLSCE

Autor

  • Dominik Karpiński Student kierunku Ekonomia, Koło Młodych Ekonomistów, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

Słowa kluczowe:

nderemployment, bezrobocie, rynek pracy, problemy społeczne, Polska

Abstrakt

Celem artykułu była analiza zjawiska underemployment (niepełnego
zatrudnienia) pod względem płci na rynku pracy w Polsce w latach 2005-2019.
Postanowiono zbadać czy wśród niepełnozatrudnionych kobiet i mężczyzn zachodzą
te same tendencje zmian. Ponadto zestawiono osoby niepełnozatrudnione z osobami
zatrudnionymi oraz bezrobotnymi w Polsce, w powyższych latach, aby spojrzeć szerzej
na problem badawczy. W pracy wykorzystano proste narzędzia analizy statystycznej,
w tym analizy dynamiki zmian, w postaci miary przyrostu względnego o zmiennej podstawie
oraz średniego tempa zmian zjawiska w czasie. Przeprowadzone badanie pozwoliło
wyznaczyć średnie wartości w poszczególnych latach oraz wskazać okresy o najwyższych
oraz najniższych wynikach. Ponadto zastosowane narzędzia umożliwiły wyznaczenie
zmian rocznych wśród osób niepełnozatrudnionych, zatrudnionych czy bezrobotnych.
W pracy wykorzystano dane z bazy Międzynarodowej Organizacji Pracy
oraz dostępną literaturę związaną z przedmiotem pracy, w tym zagraniczną.

Pobrania

Opublikowane

2022-02-10

Jak cytować

Karpiński, D. (2022). ZJAWISKO UNDEREMPLOYMENT NA RYNKU PRACY W POLSCE. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), 97–111. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/298