SEZONOWOŚĆ BEZROBOCIA W POWIATACH NADMORSKICH W POLSCE

Autor

  • Michalina Paprocka Absolwentka kierunku Ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe:

rynek pracy, bezrobocie, sezonowość, powiaty nadmorskie

Abstrakt

Przedmiotem pracy była analiza krótkookresowych wahań o charakterze sezonowym na rynkach pracy w powiatach nadmorskich w Polsce. Głównym celem pracy było określenie wielkości i rozkładu sezonowych wahań liczby bezrobotnych oraz ich zróżnicowania w zależności od płci. W pracy wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych oraz Powiatowych Urzędów Pracy o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych za lata 2010-2018. W analizach oparto się na modelu sezonowości deterministycznej. Uzyskane wyniki wskazują, że poza dużymi miastami sezonowość bezrobocia w powiatach nadmorskich jest wysoka. Większe wahania sezonowe bezrobocia stwierdzono w przypadku kobiet.

Opublikowane

2021-02-05

Jak cytować

Paprocka, M. (2021). SEZONOWOŚĆ BEZROBOCIA W POWIATACH NADMORSKICH W POLSCE. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), 65–76. Pobrano z https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/155