Sektorowe zróżnicowanie zmian produktywności pracy w Polsce

  • Kamila Magdalena Radlińska Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska
  • Tomasz Kowalski Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: produktywność pracy, zatrudnienie, wynagrodzenie, sektor gospodarki, Polska

Abstrakt

Produktywność pracy jest podejmowana szeroko w literaturze naukowej. Wiele badań dotyczących produktywności pracy wskazuje, że produktywność pracy jest wyższa w sektorze przemysłowym, niż w pozostałych sektorach. Także związek produktywności pracy i poziomu wynagrodzeń w literaturze naukowej stanowił częstą problematykę badawczą. Na gruncie badań w Polsce Growiec (2012) analizując zmiany udziału wynagrodzenia czynnika pracy w produkcie w latach 1995-2008 dokonał spostrzeżenia, że wzrost produktywności pracy był szybszy niż wzrost płac. Podobne wyniki w odniesieniu do wybranych sekcji polskiej gospodarki uzyskał Rembisz (2016). Celem artykułu jest analiza i ocena sektorowego zróżnicowania zmian produktywności pracy w Polsce. W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie relacji zmian produktywności pracy, zatrudnienia i miesięcznego wynagrodzenia w ujęciu sektorowym. Problem badawczy został sformułowany w postaci pytania, czy w polskiej gospodarce obserwuje się sektorowe zróżnicowanie zmian produktywności pracy i jeśli tak to czy wraz ze zmianami produktywności pracy następują zmiany zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorach? W analizie wykorzystano dane BDL GUS dla polskiej gospodarki zagregowane sektorowo za okres 2005-2015. Wniosek z przeprowadzonej analizy danych empirycznych, można sformułować następująco: zmiany produktywności pracy w Polsce są zróżnicowane sektorowo, przy czym znacznym względnym przyrostom produktywności pracy towarzyszą niewielkie względne przyrosty zatrudnienia oraz relatywnie większe względne przyrosty miesięcznego wynagrodzenia.

Biogram autora

Tomasz Kowalski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska

Koszalin University of Technology

Opublikowane
2018-12-17
Jak cytować
Radlińska, K. M., & Kowalski, T. (2018). Sektorowe zróżnicowanie zmian produktywności pracy w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(22), 313-324. Pobrano z http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/123